totalsdi

Fördelar med TotalSDI

 

Skapa effektivare grupper genom att titta på drivkrafterna som ligger bakom beteendet.

Därför är drivkrafter viktiga

Din egen yrkeskunskap och dina erfarenheter blir tillsammans med TotalSDI-verktygen en kraftfull kombination för att kunna ta ett systemperspektiv på människor och organisationer. Som certifierad handledare kan du matcha dina unika verktyg och tekniker med företagets unika möjligheter och problem. Genom att få en djupare förståelse för dina kunder och hur det som är viktigt för dem påverkar deras samspel och beslut – både när allt går bra och i konflikt – kan du anpassa dina upplägg helt efter deras specifika behov.

 

Våra tillförlitliga och validerade självskattningar är ett stöd för dig att utveckla mer produktiva företagskulturer och förbättra samarbetet i grupper. Våra interpersonella kartläggningar är ett stöd för att förstärka individuella kunskaper och relationer genom coaching kring Förväntningar och Feedback. Innehållet och insikterna från dessa kartläggningar ger dig möjlighet att hitta helt nya sätt att utveckla organisationer, framgångsrika individer och högpresterande team.

 

Bygga effektiva grupper

Bra coacher vet att de kan göra bäst nytta när de förstår sin kund på en djupare personlig nivå. Total SDI plockar på ett enkelt och lättförståeligt sätt fram det komplexa kring motivation och drivkrafter så att du snabbt kan komma förbi ytan med din kund och på ett effektivt sätt stötta dem i att förstå hur de är, hur andra ser dem och även hur de kan leda på ett bättre sätt. Med en förståelse kring det som är vårt ”varför” i relationer kan chefer bidra mer effektivt i arbetet med att kontinuerligt utveckla sina team.

 

Som en certifierad handledare i TotalSDI får du ett verktyg för att verkligen förstå vad som är viktigt för din kund och det kan vara den stora skillnaden i arbetat med att göra en skillnad i arbetet med att utveckla bättre och mer effektiva team och ledare.

 

Making Strengths Personal

Vi förstår att det inte finns en enda form för utbildning och utvecklingsprogram som passar alla. Din kund vill troligen ha ett helt anpassat upplägg. Om du har TotalSDI i ditt erbjudande kan du skräddarsy varje upplägg så det passar det aktuella behovet. Alla delar i hela serien av TotalSDI–kartläggningar är anpassade för att kunna användas var för sig eller tillsammans. På det sättet kan du plocka ihop det du behöver vid varje enskilt tillfälle.

 

 

Vad är det som gör TotalSDI så unikt?

Vi hjälper dig att navigera i skärningspunkten mellan självinsikt och gruppeffektivitet.

 

Vårt sätt innebär att hjälpa människor att förstå hur deras drivkrafter påverkar deras beteenden, hur deras drivkrafter förändras i olika situationer och hur man kan utveckla en större förståelse för andras drivkraftsbaserade beteenden. Det här är ett angreppssätt som bygger starkare relationer och effektivare team. Den här filosofin har vi haft i över 40 år och med över 2 miljoner människor. Idag är vikten att arbeta med Relationsprocessen större än någonsin.

 

Med den yngre generationens värderingar, de tekniska framstegen som kopplar samman människor över hela världen och en ökande medvetenhet om meningsfulla arbeten är förmågan att samverka med andra människor kritisk.

 

Vårt verktyg är gjorda för att hjälpa människor att förstå sig själv och andra– inte bara hur vi beter oss utan varför vi beter oss som vi gör– och den förståelsen kan leda till meningsfulla och praktiska förändringar i ledarskapet och i grupper som minimerar icke konstruktiva konflikter och maximerar effektiviteten.

 

Människor är komplexa;

Det behöver inte relationer vara.

Människor är komplexa och det kan leda till att samverkan mellan personer kan vara både utmanande och svårt.

 

TotalSDIs enkla men effektiva angreppssätt hjälper individer och grupper att utveckla den medvetenhet och de kunskaper de behöver för att bygga effektivare personliga relationer såväl som affärsrelationer. Det hjälper dem att upprätthålla dessa relationer genom att förstå de bakomliggande drivkrafterna hos sig själva och andra under två förutsättningar– när allt går bra och när man upplever konflikt. Vår metod hjälper människor att se att de är fria att välja beteenden som ryms inom deras personliga värderingar samtidigt som man tar hänsyn till andras värderingar.

 

Detta dynamiska och kraftfulla sätt att se på drivkrafter som ligger bakom beteenden är en stor hjälp i att få till effektivare kommunikation och produktiva arbetsrelationer.

 

Skillnaden med TotalSDI

När konsulter, coacher och utbildare som använder TotalSDI skall sammanfatta vår metod kommer dessa tre saker ofta upp; Det är smart, Det fastnar. Det är användbart. Nu är det väl så att alla verktyg på marknaden gör mer eller mindre samma anspråk att vara det här så därför vill vi gå lite djupare för att visa vad som varligen gör TotalSDIs metod olika andra verktygs angreppssätt.

 

 • Det visar drivkrafter. TotalSDI fokuserar inte bara på beteenden utan även på de drivkrafter som ligger bakom beteenden. Många andra verktyg mäter bara beteenden. Alla människor drivs av att uppnå god självkänsla– ett behov av att bli uppskattad av oss själva och andra för de saker som är viktiga för oss. TotalSDI går till botten med vad människor värderar och det bygger inte bara ökad självinsikt men även större förståelse och empati för andras värderingar och behov.

 

 • Under två olika förutsättningar. Ibland medför arbetet stress och konflikter, detta även i miljöer där alla tycker om varandra. De facto är det så att när saker blir för stressande och konflikt kommer in i bilden ändras våra drivkrafter och reaktioner. Andra kartläggningar tar inte detta med i beräkningen. TotalSDI mäter drivkrafterna bakom beteenden både när allt går bra och när det finns tillstånd av konflikt i olika nivåer.

 

 • Det stärker en svaghet. Visst vore det fint om vi bara behövde använda de beteenden som vi ser som våra styrkor, vilket är vad en del verktyg rekommenderar. Men vi har inte den lyxen att bortse det som kan uppfattas som våra svagheter. Vilket vi inte heller bör göra. TotalSDI inser att det finns tillfälle där vi måste använda andra beteenden beroende på förutsättning, våra drivkrafter och andra personers drivkrafter. Det finns tillfällen när vi över-använder de styrkor som vi är bekväma med och tillfällen när en styrka som vi kan uppleva som ”svag” kan blir vår största vän.

 

 • Det är ett helt eget system. När man tittar på en organisation ser man två system. Det mänskliga och det organisatoriska.. TotalSDI är byggt för att förbättra båda.. Kartläggningarna bidrar till att förbättra det mänskliga systemet genom att skapa en mer produktiv kultur, bättre samarbeten, högpresterande individer, starkare team och bättre relationer. Det ger dig även den data du behöver för att kunna bygga det bästa programmet för dina– programs som använder TotalSDI som grund för ett kontinuerligt lärande.

 

Smartare, ”Stickier”, Mer användbart

Vi har redan vidhållit att andra verktyg också säger sig vara; smart, ”sticky” och användbart. Våra handledare – konsulter, coacher och utbildare som använder TotalSDI– är de som berättar för oss om våra produktfördelar. Och det de säger är att vi är smartare, ”stickier” och mer användbart. Så vi kan inte annat än att tacka och vara väldigt glada för lovorden.

 

Smartare. Vår grund och vårt ramverk vilar på över 40 års rigorös akademiska forskning. Den kände psykologen Dr. Elias Porter skapade SDI och Relationship Awareness Theory, som har fyra huvudteser:

 

 • Drivkrafter ligger bakom beteenden. Varför vi gör saker är precis lika viktigt som vad vi gör. TotalSDI visar de drivkrafter som ligger bakom människors beteenden på ett enkelt sätt som dessutom är lätt att komma ihåg. Detta gör det lätt för människor att förstå varandra och kunna samverka och arbeta ihop på ett bättre sätt.

 

 • Drivkrafter förändras i konflikt. Vi känner och beter oss annorlunda under konflik, vi önskar andra saker. TotalSDI visar dessa förändringar i drivkrafter allt eftersom en konflikt utvecklas – och de förändringar i beteenden som hänger ihop med detta. Det gör människor ett verktyg för att kunna förutse, förhindra och handtera konflikt i vilken typ av relation som helst.

 

 • Styrkor kan överdrivas. Vi kan använda våra Styrkor så mycket att de börjar jobba emot oss och blir icke-produktiva. Till exempel kan en person vara så tillitsfull att hen blir godtrogen. En person med överdrivet självförtroende kan uppfattas som arrogant. Överdrivna Styrkor eller upplevelsen av den överdrivs kan vara en orsak till konflikt.

 

 • Filter påverkar får uppfattning. Vad vi ser påverkas av vem vi är och vad som driver och motiverar oss. Vi söker olika sätt att tillfredsställa våra drivkrafter. Om vi drivs av att hjälpa andra kommer vi att snabbare än andra se människors behov. Om vi motiveras av att få saker gjorda kommer vi att se möjligheter andra kan missa.

 

”Stickier”. TotalSDI tillhandahåller en serie kartläggningar som är eleganta i sin utformning och som gör att de är enkla att förstå och komma ihåg. Eftersom det bara är 20 frågor i SDI-kartläggningen så den går snabbt att göra. Den enkla grafiken i SDI-Triangeln, tydliga beskrivningar som man lätt känner igen sig i, användandet av tre grundfärger som markörer göra att det sammantaget är intuitivt lätt att förstå och komma ihåg.

 

Mer användbar. Smart är bra. ”Sticky” är bra. Men inget av det spelar någon roll om innehållet fastnar i en bok eller pärm. Frågan man skall ställa sig är om det hjälper människor i den dagliga samverkan med andra? Och svaret är ”absolut”! Faktum är att en sak som utmärker TotalSDI jämför med många andra kartläggningsverktyg dess användbarhet i olika situationer när mycket står på spel. Det ger ett ramverk för förståelse av drivkrafter när allt går bra och när viktiga relationer glider över till konflikt. Det enkla, vänliga språket skapar en trygg miljö för människor att tala om de utmaningar de möter i interpersonella relationer.

 

 

Lösningar

TotalSDI är en serie kartläggningar som är enkla att använda och enkla att förstå. De ger människor en möjlighet att förstå den personliga motivationen så att de kan blir bättre chefer, bygga starkare team och mer effektivt och konstruktivt hantera de konflikter som oundvikligen kommer att uppstå på en arbetsplats.

 

Serien av TotalSDI kartläggningar

Vår serie av kartläggningar erbjuder en praktisk metod för att ge människor de verktyg och kunskaper som de behöver för att förbättra sin organisation och gruppers prestation. Verktygen baseras på en själv-inlärningsmodell för att effektivt och korrekt förstå och hantera drivkrafterna som ligger bakom beteenden.

 

Våra verktyg och kartläggningar hjälper människor att bättre förstå sina drivkrafter och ligger bakom deras beteenden och de drivkrafter som ligger bakom de beteenden som andra har. När vi verkligen förstår vad som ger en människa energi – både när allt går bra och i konflikt – kan vi göra klokare val och därmed nå bättre resultat.

 

TotalSDI består att åtta validerade och reliabla kartläggningar som hjälper dig att upptäcka och bearbeta de drivkrafter som ligger bakom beteenden. Dessa verktyg ger värdefulla insikter och beprövade utbildningsmetoder som människor faktiskt kan använda för att utveckla ledare, bygga mer effektiva team och reducera de ökade kostnaderna för konflikter.

 

Den viktiga länken

Våra kartläggningar utgör en länk mellan ledarskap och organisatorisk prestanda. Forskning tyder på att relationer, som oftast ses som en ” mjuk ” egenskap, faktiskt spelar en direkt roll i organisationens och gruppens prestanda. Nya mål, olika gruppmedlemmar, förändrade roller, nya strukturer och ansvarsområden är verkligheten i dagens arbetsplats som genererar stress, konflikter och andra relationsutmaningar på alla nivåer i organisationen. Dåliga arbetsrelationer resulterar många gånger i konflikt som påverkar varje aspekt av ett företag – från styrelse och verkställande ledning, till kundvård, partnerskap med leverantörer och anställda och dess arbetsrelationer.

 

Konflikter påverkar ledare, grupper och individer och är ofta den bakomliggande orsaken till de utmaningar som uppstår i dagens arbetsmiljöer. Studier visar att mer än 65 procent av prestandaproblem är resultatet av ansträngda relationer – uppe, nere och i hela organisationen. Det är inte bristen på kunskap, kompetens eller motivation, istället är det misskötseln av relationer som skapar den största kostnaden för organisationer.

 

Serien av TotalSDI:s kartläggningar belyser de bakomliggande orsakerna till dessa frågor, så att människor kan göra meningsfulla och hållbara förändringar i hur de leder och arbetar med varandra

 

Du talar samma språk som jag!

assesments-overviewTotalSDI kartläggningar finns på 26 språk, men vad som är mer imponerande är det språk dessa kartläggningar bidrar med. När det gäller relationer, alla talar ett något annorlunda ” motiverande språk “. TotalSDI hjälper dig att förstå språk och språken andra människor talar – liksom hur dessa språk förändras under konflikt – så att du kan arbeta mer effektivt med människor.

 

När du förstår någons motiverande språk – vad som verkligen är viktigt för dem och, ännu viktigare, varför det är viktigt – då bleknar skillnaden och empatin växer. Det är ett recept för bättre val – hemma, i samhället, på arbetsplatsen eller varhelst du interagerar med människor. Det driver starkare prestanda bland grupper och bättre resultat.

 

Serien av verktyg

När vi förstår varför människor gör eller säger en sak kan vi ta bättre beslut och effektivare undvika improduktiva konflikter. TotalSDI har de hjälpmedel som behövs för att utveckla bättre ledare, bygga starkare och effektivare team och reducera konfliktkostnaden.

 

Strength Deployment Inventory (SDI) stöttar människor att förstå sig själva genom att hjälpa dem att förstå de drivkrafter som ligger bakom deras beteenden under två förutsättningar – när saker går bra och när de upplever konflikt. Genom att öka självmedvetenheten och den interpersonella medvetenheten ökar både den personliga effektiviteten och den interpersonella effektiviteten.

 

StyrkePorträttet rankar hur en person värderar och använder 28 unika Styrkor (eller beteenden) och skapar på så sätt en bild av hur man väljer vissa beteenden när man arbetar tillsammans med andra.

 

Porträtt ÖverdrivnaStyrkor rankar hur en ofta en person kan överderiva de 28 olika Styrkorna ( vårt unika perspektiv på det som de flesta skulle kalla ”svagheter”). Detta ger insikter i vad kostnaderna kan vara för de Överdivna Styrkorna och öppnar upp för olika sätt att förebygga konflikter.

 

Strength Deployment Inventory (SDI) – Feedback visar på olika tolkningar och uppfattningar och uppmuntrar till ett hälsosamt och konstruktivt feedbacksamtal..

 

StyrkePorträtt – Feedback ger människor en möjlighet att ge en spegling/feedback genom en bild av vilka Styrkor en person ser att en annan person använder minst eller mest. Detta blir ett sätt att effektivt ge feedback i ett samtal där de olika upplevelserna och iakttagelserna synliggörs.

 

Porträtt Överdrivna Styrkor – Feedback visar antaganden människor gör om andra människr och är ett starkt stöd för att komma till rätta med olika missuppfattningar.

 

StyrkePorträttet – Förväntningar ger både individer och grupper en möjlighet att prioritera de 28 olika Styrkorna (eller beteendena) som de tror behövs för att lyckas i en viss roll eller situation. Det ger insikter om vad som ger nöjdhet eller missförstånd i en roll och hjälper människor att välja mer effektiva beteenden.

 

Strength Deployment Inventory (SDI) – Förväntningar Detta är en lite av överkurs men kan i vissa situationer vara användbart. Det klargör förväntningar på en roll och rätt hanterat kan leda till ökad personlig effektivitet och nöjdhet.

 

 

Kraften i SDI

SDI är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att förstå drivkrafterna och värderingar som styr beteenden. SDI tillgodoser människors grundläggande behov av att förstå sig själva och andra och den förståelsen tillåter dem att leda med tydlighet och empati, bygga starka team och mer effektivt navigera i konflikt.

 

Det startar med vårt Varför

Där många verktyg stannar vid vad vi gör går SDI djupare och hjälper oss förstå varför man själv och andra beter sig som man gör.
Resultaten speglar människors upplevelse av sig själva – de kan faktiskt se sig själva i den datan om kommer ut. Men de känner sig inte utpekade eftersom SDI är uppbyggt kring att människor är olika (även i de fall man kan se likheter) och reagerar olika i olika situationer. Människor på våra arbetsplatser blir mer och mer skiftande och olika och det är kritiskt att förstå hur olikheter påverkar vårt samarbete. SDI ger grunden för en förståelse om vem vi är, vad som driver oss och det ger oss motsvarande insikter om andra människor.

 

Dessa insikter kan man ha extra nytta av om det är konflikt. SDI är ett slags ”dubbel-kartläggning” i den mån att det visar graden av och på vilket sätt saker förändras mellan ett tillstånd där allt går bra till ett där man upplever konflikt.

 

Plottrar det som är betydelsefullt

assesments-sdiSDI hjälper människor att relatera till ett av sju Motiverande VärdeSystem (MVS) och ett av de tretton Konfliktförloppen. Varje persons MVS representer av en punkt på en färgkodad triangel och personens Konfliktförlopp representeras av en pilspets. Denna visar hur en persons drivkrafter förändras under de olika nivåerna av konflikt. Människor som arbetar ihop kan dessutom se sina resultat plottrade i sammanhanget av hela gruppen.

 

Den här bilden av personligheten gör det lättare för människor att förstå sina resultat och att prata om dem. SDI ger ett enkelt, gemensamt språk som är lätt att komma ihåg och som guidar människor mot en större förståelse och mellanmänsklig effektivitet.

 

Genom att göra SDI kan en person identifiera sina drivkrafter inte bara sina beteenden. Konflikt och det som motiverar oss hänger tätt samman eftersom människor mer sannolikt går i konflikt över saker som är viktiga för dem – en mycket viktigt insikt i dagens miljö.

 

Vad som skiljer

SDI är ett kraftfullt och användbart verktyg för alla nivåer i en organisation. De viktiga insikter det ger gör det möjligt för chefer och grupper att förstå och bättre kan påverka människor som tänker, beter sig och kommunicerar på ett annat sätt.

 

Allt eftersom arbetsuppgifter blir mer komplexa och strategiska blir sociala och emotionella kompetenser en avgörande framgångsfaktor, inte minst för chefer. När människor får högre positioner mäts deras resultat inte bara på det ekonomiska resultatet utan även på hur de lyckas hantera sina relationer med nyckelpersoner. Att vara Relationskompetent är en av de allra viktigaste ledaregenskaperna.

 

SDI hjälper chefer på alla nivåer att fokusera på hur de kommunicerar och arbetar med andra och hur de använder individuella och gruppstyrkor i relation till affärsbehoven. Resultatet blir färre konflikter, ökat samarbete och ökad tillit som i sin tur leder till att produktiva arbetsrelationer skapas och med det långsiktigt hållbara resultat.

 

Här är några sätt SDI skapar resultat:

 • Det mäter drivkrafter. Vetenskapen bakom bilden skapar en korrekt bild av vad som är viktigt för oss – och går längre än till beteenden genom att lyfta fram individuella drivkrafter. Mycket få människor håller inte med om resultatet vilket betyder att de känner igen sig i bild av vem de är och vad som driver dem så att de an börja arbeta med den sanningen.

 

 • Den är tvåsidig. SDI mäter drivkrafter som ligger bakom beteenden under tillstånd när det går bra och under tillstånd som innehåller olika nivåer av konflikt. Genom att hjälpa människor att förstå vad som är viktigt för någon och varför och genom att tillhandahålla ett tryggt, gemensamt språk för att samtala om tuffa saker blir SDI ett ofarligt sätt att hantera konflikt.

 

 • Det stärker en svaghet. SDI ger insikter i de unika sätt som vi värderar olika Styrkor och tolkar andras handlingar.. Det hjälper oss att se de tillfällen när vi behöver använda andra beteenden beroende på tillstånd, våra drivkrafter och de drivkrafter som driver andra..

 

 • Det är ett helt eget system. Insikterna som kommer från SDI är grundläggande och viktigt för att förbättra vilken situation som helst där människor interagerar med varandra. SDI integrerar sömlöst relationshanterings- och konflikthanteringskunskaper till i princip vilket utbildnings oc utvecklingsprogram som helst – team building, ledarskapsutveckling, emotionell intelligens osv. Med andra ord – det är uppbyggt både för mänskliga system och organisatoriska system.

 

 • Det är lätt att komma ihåg. Den rena och enkla triangelgrafiken och de tre primärfärgerna gör det hela mycket visuellt och enkelt att förstå. Och genom att använda upplevelsebaserade tekniker kan vem som helst internalisera lärandet. Eftersom det skapar ett enkelt och gemensamt språk för att förstå och samtala om drivkrafter och relationer blir utbildningen även långsiktigt hållbar.

 

 • Det avpersonaliserar konflikt. Oenighet är hälsosam medan Konflikt är improduktiv. Genom att hjälpa människor att förstå vad om är viktigt för någon och varför och genom att tillhandahålla ett gemensamt språk för att prata om svåra frågor blir SDI ett ofarligt verktyg att hantera konflikt.

 

 • Det hedrar olikheter. SDI ger insikt i de unika sätt vi värderar olika Styrkor och tolkar andras handlingar.

 

Rapporter

Kartläggningen ger en fyrsidig sammanfattande rapport över gruppen till handledaren och en 20-sidig personlig rapport till deltagaren som ger en överblick av resultatets nyckelkoncept tillsammans med insikter och information som är specifik för varje deltagare.

 

 

StyrkePorträtt™

 

Våra vanligaste beteenden är de Styrkor som vi använder för att hantera situationer med andra människor oavsett om det är samtal mellan två personer, medarbetarsamtal eller samtal med en viktig kund. StyrkePorträttet ger en noggrann bild av hur vi prioriterar våra Styrkor och detta hjälper oss i sin tur att bättre välja den rätta Styrkan vid varje givet tillfälle.

 

En styrkebild

StyrkePorträttet ger en bild av 28 Styrkor, eller beteenden, som människor uppskattar och ofta använder när de är i samspel med varandra. Kartläggningen ger en möjlighet att skapa en bild av en persons mest och minst viktiga sätt att relatera till andra människor. Det här skapar grunden för att förstå hur olika beteenden kan hjälpa till att skapa bättre resultat.

 

Styrkorna som mäts i detta porträtt är inte tekniska kompetenser utan de beteenden människor väljer när man försöker nå ett personligt mål, ett gruppmål eller ett organisatoriskt mål.

assesments-spRankningen av de 28 olika beteendena ger en ögonblicksbild av hur människor använde sina Styrkor i samspelet med andra. Människor som har ungefär samma SDI resultat prioriterar ofta sina Styrkor olika. Porträttet hjälper människor att se att trots att vi motiveras och drivs av samma saker använder vi olika beteenden för att nå våra önskade resultat. Det hjälper människor att se kopplingen mellan sina drivkrafter och hur de väljer sina Styrkor när de arbetar tillsammans med andra.

 

Människor har en tendens att förlita sig på Styrkorna som ligger överst i porträttet och undvika de som ligger längst ner. Det här kan leda till att man använder Styrkor som inte är effektiva eller överanvänder vissa Styrkor så att det blir kontraproduktivt och kan leda till konflikt.

 

StyrkePorträttet är ett utmärkt verktyg för att definiera individuella Styrkor och för att definiera Styrkorna i en grupp eller företagskultur. Tillsammans med SDI blir det möjligt för människor att reflektera över sina beteenden och de val man gör. Genom att bygga en bild av hur de relaterar till andra som är i den inre påverkanscirkeln av kan man göra effektiva förändringar allt eftersom de får ny kunskap, kompetens , insikter och perspektiv.

 

Kartläggningen ger en tresidig sammanfattning av gruppen till handledaren samt en 7-sidig personlig rapport till deltagaren som ger en överblick av resultatet, nyckelbegrepp samt information specifikt knutet till deltagarens resultat.

 

 

Feedback

Bättre prestation börjar med feedback.

Konstruktiv feedback sker för sällan på våra arbetsplatser. Det beror inte på att det saknas tillfällen utan det beror på att det struntas i eller ännu värre undviks. Saken är den — vi behöver feedback. Forskning visar att om vi får feedback från chefer och kollegor har det stor påverkan på får framgång. Det bygger förtroende och arbetstillfredställelse, minskar antalet konflikter och ökar produktiviteten.

 

Feedbackverktyget inom Total SDI, som hanterar StyrkePorträttet och Porträtt Överdrivna Styrkor och hjälper till att stötta samtal kring prestation och perception. Varje rapport är individuellt anpassad och identifierar blinda fläckar, förbättringsområden och hur andra uppfattar vilka som är de mest framträdande av en persons Styrkor. I ett samtal om detta kan uppfattningar om en persons beteenden och Styrkor utbytas och större förståelse skapas. Denna typ av praktisk feedback leder till mer genomtänkt samverkan och positivare synsätt på varandras beteenden och uppfattningar om varandra. Slutresultatet blir en hälsosammare relation, bättre samarbete och produktivare team.

assesments-feedback
Feedback visar olikheter i uppfattningar och uppmuntrar till hälsosamma, ärliga och utvecklande samtal och konstruktiv feedback. Det kan användas för enskilda samtal och 360-graders feedback. Effekten blir konstruktiva samtala om förändring i attityder och beteenden.

 

Feedback StyrkePorträtt hjälper den personen som skall ge feedback att skapa en bild av de Styrkor som hen ser mottagaren av feedbacken använda oftast eller mer sällan. Porträttet öppnar upp för ett samtal om innehåller konstruktiv feedback kring upplevda beteenden. En översiktlig gapanalys som lyfter fram specifika områden som kan ge insikter och vara intressanta att samtala om.

 

Feedback Porträtt Överdrivna Styrkor utforskar de olika uppfattningar som kan finnas som leder till konfikter och som kan skada relationer. Det lyfter fram antaganden människor gör om varandra, identifierar blinda fläckar och hjäper till att rätta till missförstånd .Att se både styrkor och svagheter ger balans och medvetenhet för att bygga starkare och effektivare team. Porträttet är ett utmärkt underlag för att på ett positivt sätt ge feedback på potentiella områden för konflikt. En översiktlig gapanalys som lyfter fram specifika områden som kan ge insikter och vara intressanta att samtala om.

 

Feedback i störta allmänhet är viktigt men rätt sorts feedback här helt grundläggande för att nå framgång. Det är så mycket mer än data man kan få ut på en rapport eller ett årligt medarbetarsamtal. Vårt feedbackverktyg ger underlag för konstruktiv feedback i syftet att skapa meningsfulla förändringar med positiva resultat.

 

 

Hur du använder materialet i vardagen

E-post, möten, projekt – samarbete i olika former är en stor del av vardagen. Nä rdu samarbetar med andra hur du med dig dina individuella styrkor, drivkrafter och förväntningar och på samma sätt är det för dina kollegor. Men hur kommer dessa styrkor tills in rätt? Hur ser andra på dina styrkor? Hur ser dina drivkrafter och förväntningar ut i konflikt?

TotalSDIs personliga rapporter ger en hel del svar på detta i lättförståelig data och att praktiskt angreppssätt.. Varje rapport undersöker olika aspekter av dina Styrkor och drivkrafter och hur du kan använda resultatet för att få det dagliga arbetet att blir mer produktivt och tillfredsställande.

 

De personliga rapporterna —

 

 • identifierar dina Styrkor och drivkrafter
 • beskriver vilka Styrkor andra ser i dig
 • definierar hur dina drivkrafter ser ut i konflikt
 • hur du kan använda dina resultat i vardagen

 

Personliga rapporter finns tillgängliga för varje TotalSDI –kartläggning. Strength Deployment Inventory, StyrkePorträttet och Porträtt Överdrivna Styrkor.

 

Personlig rapport – Strengths Deployment Inventory

Strength Deployment Inventory (SDI) borrar djupare i vad som motiverar och driver dina egna beteenden. Den 20-sidiga rapporten fokuserar på hur du dina drivkrafter uttrycks under två förutsättningar — när allt går bra och när du upplever konflikt. Allt eftersom du arbetar igenom dina egna resultat kommer du att få insikter i hur du bättre kan relatera till andra, undvika icke produktiva konflikter och förbättra prestationerna.

 

 

SDI Snabbguide

Att kunna lyckas – oavsett hur dagen blir.

Varje dag ger nya möjligheter och utmaningar. Du samarbetar med andra som för in sina respektive styrkor, motiv och förväntningar. Om du sen lägger till deadlines, projekt som kört fast, processförändringar så är det inte konstigt om du skulle stöta på en del konflikt.

 

När det väl händer har du inte tid att läsa på om hur man skall hantera olika personlighetstyper eller gå en utbildning i mellanmänskliga konflikter. Du behöver en färdig lösning för oväntade förändringar, angelägna och brådskande samtal och hantering av olika perspektiv.

 

SDI Snabbguide är en snabb och enkel refereens till hur man bäst samarbetar med andra och hanterar konflikt baserat på det Motiverande VärdeSystemet (MVS). Guiden hjälper dig att förbättra dina relationer genom att förstå vad som ger andra energi eller vad som hindrar människor. När du kan se en persons prioriteringar och förväntningar kan du välja det mest effektiva sättet att vara. Slutresultatet blir ett hälsosamt och positivt samspel med bättre resultat – eller uttryckt på ett annat sätt – interpersonell framgång.

 

Vad innehåller den?

SDI Snabbguide fokuserar på det grundläggande inom Relationship Management och visar dig hur du kan använda detta angreppssätt i dina dagliga möten.

 

SDI-Quick-Guide-to-Communication-600x450_(1)

 • Fastsälla situationen.
 • Låna det mest passande beteenden.
 • Kommunicera på bästa sätt.

 

Guiden beskriver alla de sju Motiverande VärdeSystemen under två förutsättningar — när allt går bra och när det finns konflikt. Den förklarar hur man kan identifiera en persons MVS i båda scenariona och hur man skall bemöta.

 

 • Identifiera — vilka drivkrafter, prioriteringar och beteende man skall titta efter.
 • Bemöta — förslag på effektiva angreppssätt, vad man bör fokusera på och vad man bör undvika.

 

Den lilla spiralbundna häftet kan stå på ditt skrivbord och visar MVS-färgade flikar för snabb referens. Informationen är enkel och kortfattade texter som rakt på summerar och sammanfattar i punktform för att snabbt kunna överblickas. Använd guiden som ett hjälpmedel att fokusera dina tankar och utmana dina egna antaganden när du förbereder dig inför ett möte, presentation eller ett samtal.

 

SDI Snabbguide kombinerar beprövad taktisk med praktiska råd hur man kan hantera konflikt och skapa positiva förändringar. Det är en värdefullt verktyg för alla dagliga samarbeten och för att bygga produktiva, hållbara relationer med alla slags människor.

 

 

Handledarmanual

Allt du behöver för att skapa en bra utbildning

 

Uttrycket ”använd rätt verktyg vid rätt tillfälle” har sin grund i att resultatet hänger ihop med ditt val av verktyg och tekniker. En god hantverkare tar inte första tillgängliga tillhygge för att spika med, hen väljer en hammare.

 

På samma sätt är det med ditt arbete. Resultatet av dina utvecklingsprogram och dina utbildningar hänger ihop med hur du valde att göra dem.

 

Handledarmanualen för TotalSDI är som en verktygslåda med olika verktyg för att kunna skapa bästa möjliga resultat — när det handlar om att utveckla bättre ledare, förbättra arbetsrelationer och bygga starka och effektiva team. Den uppdaterade 5´e utgåvan är en innehållsrik källa för tillämpningar och ett bra stöd när man skall skapa en bra utbildningsupplevelse.

 

Vad manualen innehåller

Den femte utgåvan av Handledarmanualen är lite som en utbildning i en bok. Innehållet består av hur du sakkunnigt kan motivera människor, driva prestation och bygga din egen konsultverksamhet.

 

cikVbHRtr1NqOp5ewGZpnSxHpfgwMPvNE61TNgaoe9o,IH5ige9Ptu3AT6c6cKcQUmv7vC1TQO-5jyg-kp6Lhg0

 • Handledarmaunal — en allomfattande guide till att bygga ditt eget skräddarsydda program, komplett med TotalSDI översikt, exempelprogram och personliga rapporter.
 • Tilläggsmanual (NY) — en separat manual med tilläggsövningar.
 • Digitala stöd — tillgång till Deltagarportalen för att få sina egna personliga rapporter och Handledarportalen för att lägga upp grupper, administrera kartläggningar och skapa rapporter.

 

Innehåll

Handledarmaunalen är uppdelad i fyra avsnitt.

 

Det första presenterar hela serien av TotalSDI kartläggningar. Den innehåller information om hur manualen och övrigt stöd skall användas. Här finns även en del användbar information till konsulten som en guide i hur man går igenom kartläggning individuellt.

 

Nästa avsnitt visar ett Exempelprogram. Det innehåller handledarmål, mål för deltagarna:s lärande samt förslag på stödmaterial för utbildningen. Upplägget som presenteras kan lätt göras om och anpassas efter de olika behov som kan komma upp hos handlaren eller kunden.

 

Det tredje avsnittet är Appendix. Här finns fördjupningsmaterial om bl. a. Relationship Awareness Theory, SDI, data kring StyrkePorträttet samt uppföljnings och utvärderingsverktyg.

 

Det sista avsnittet går igenom alla de olika kartläggningsresultaten, de personliga rapporterna samt grupprapporter. Dessa fungerar som referenser när du skapar dina program eller när du skall göra en offert till en kund.

 

Tilläggsmanual

Denna extra manual innehåller mer övningar som du kan använda. I manualen visas exakt hur du skall genomföra och leda övningarna.

Du kan itegreras dessa övningar i ditt program eller så kan du använda dem som uppföljningsövningar.

 

 

Certifieringsprocessen

 

Med en TotalSDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som TotalSDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikt.

 

Bli certifierad handledare

TotalSDI är det kartläggningsverktyg många av världens främsta coacher, utbildare och konsulter väljer att använda. TotalSDI kommer vara ett värdefullt tillägg till din förmåga att i att utveckla framgångsrika team och ledare.

 

Certifieringsprocessen består av tre + en dag. Under dessa fyra dagar får du kunskaper om hela serien av TotalSDI kartläggningar och en träning hur de kan användas.

 

När du är klar och blivit certifierad har du rätten att köpa, administrera och handleda i hela serien av TotalSDI. Upplägget på certifiering är sådant att du skall känna dig trygg och kompetent i att själv kunna handleda efter dag fyra.

 

TotalSDI Certifiering

TotalSDI är så kraftfullt beroende på att det fokuserar på drivkrafterna som ligger bakom våra beteenden och ger insikter som du kan ha som grund som möter i princip alla de behov som kan dyka upp när det gäller coaching eller utbildning.

 

Under certifieringen får du en ingående och praktiskt förståelse för hur TotalSDI kan användas för att adressera frågor som engagemang, teamwork, konflikthantering, effektiv coaching och ledarskapsutveckling. Målet med certifieringen är att de sig kunskaperna, färdigheterna och resurserna för att direkt efter certifieringen kunna arbeta skarpt med TotalSDI.

 

Du kommer att får lära dig om forskningen som är den grund hela TotalSDI vilar på. Du kommer att se hur man sömlöst kan integrera både SDI och styreporträtten i olika sammanhang och tillämpningar som handlar om relations- och konflikthantering.

TotalSDI är ett fantastiskt verktyg när det kommer till att utveckla styrning och ledarskap. Det ligger som grund för i princip allt utvecklingsarbete vi gör hos en kund. Det möter kunders behov på många sätt som inte andra instrument gör eftersom det hjälper människor att verkligen förstå vem de är, hur de relaterar till andra och vad de skall göra med denna kunskap – detta både när allt känns bra och under konflikt. Våra kunder ser förbättrade relationer, effektivare team och bättre resultat som följd. Och detta är lika bra för deras affärer som för våra.”
– Kathy Barham, Ägare, Lead With Purpose, LLC

 

Vad du lär dig

Först kommer du få inblickar i forskningen bakom TotalSDI verktygen. Du kommer få en djupare förståelse kring personliga drivkrafter och hur de är kopplade till beteenden som driver relationer. Vi visar dig hur du kan använda detta i olika utbildningssammanhang – ledarskapsutveckling, teambuildning, påverkan, kommunikation osv.

 

De upplevelsebaserade övningarna och praktiska tillämpningarna ger dig en möjlighet att utforska hur TotalSDI koncepten kan användas för ökad konfliktkompetens, coaching och relationsbaserad 360-graders feedback. Du kommer lära dig att administrera och handleda i Feedback- och Förväntningar verktygen för att ge dina kunder en chans att se och hantera möjligheter för att bygga starkare relationer.

 

Vi kommer att prata om vilka möjligheter och utmaningar dina kunder har och hur Total SDI kan vara en del i att möta dessa. Hur kan TotalSDI hjälpa organisationer med lågt engagemang? Hög personalomsättning? Hur kan det vara ett stöd för att snabbt få in nyanställda i organisationen? Bygga bättre mentorprogram?

 

Du lämnar certifieringen genom att göra en plan för hur du bäst kan använda TotalSDI hos dina kunder. Följande frågor hanteras:

 

 1.  Vilka är de kritiska behoven hos mina befintliga och framtida kunder?
 2.  Hur kan jag bäst skapa en anpassad lösning med TotalSDI för att adressera dessa behov?
 3.  Vilka mål kan mina kunder räkna med att nå genom dessa program??
 4.  Vem behöver jag samarbeta med för att få stöd för detta program?
 5.  Vilken agenda behöver jag skapa för att få till ett samtal om programmet med nyckelpersoner eller beslutsfattare?
 6.  Specifikt vilka övningar och verktyg skall jag ha med i detta program??
 7.  Vilka meningsfulla mätetal kan jag använda för att säkerställa att programemt når sina mål?

 

Du kommer ha en kollega som granskar och stöttar dig att utveckla din plan.

 

Livslång TotalSDI

Din certifiering är personlig och livslång. Den följer med dig som person, inte det företag du arbetade för när du gjorde din certifiering.
Som certifierad handledare kommer du bjudas in till årliga Handledardagar. Detta är ett nätverk mellan alla TotalSDI Certifierade handledare i Sverige. På dessa träffar blandas information och nyheter med övningar och erfarenhetsutbyten.

Vi finns även som stöd för dig på telefon när och om du har behov att bolla någon fråga teknisk eller i ditt handledande.

 

Du får

 • TotalSDI Handledarmanual.
 • cert-process-2Tillgång till HandledarPortalen (onlinesystemet som använda för att administrera kartläggningarna) där det finns filmer på övningar, säljmaterial och annat stödmaterial.
 • Tilläggsmanual – full med extra övningar

 

Kostnader

Certifieringskonsnad: 2.900€+moms där följande ingår:

 • Certifiering under 3 + 1 dag.
 • Handledarmanual
 • Tillgång till HandledarPortalen
 • Certifieringen inkluderar 6 stycken Baspaket av kartläggningar.

 

TotalSDI kartläggningar säljs endast via certifierade handledare. Nätverket av certifierade handledare består av självständiga konsulter, utbildare, coacher och de som arbetar med utbildning internt på ett företag eller i en organisation som alla har gått igenom certifieringen.

 

 

Anmäl dig till TotalSDI certifiering här

 

 


 

Vill du pröva på TotalSDI?

Kom på vår Have a Nice Conflict kurs

Då ett företag ska spara skalar man ofta bort utgifter jämnt över alla delar av helheten (osthyvelsprincipen) eller så prioriterar man helt bort vissa delar (tårtspadeprincipen). Men det finns smartare sätt att spara pengar, nämligen att se över hur organisationen mår. Med positiv kommunikation och god konflikthantering kan man spara stora summor i företaget.

 

Stoppa konflikten innan den startar och vänd friktion till framgång!

 

OM KURSEN

Medarbetare som mår dåligt på grund av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. Samarbetsproblem på en arbetsplats kan vara svåra att lösa men med våra metoder kan du vända motgång till framgång. Företag och organisationer kan spara stora summor genom att lära sig hur man kommunicerar, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare.

 

Under vår Have a Nice Conflict-utbildning arbetar vi med kartläggningsverktyget TotalSDI, för att kartlägga drivkrafterna bakom människors beteende. Med TotalSDI kan vi öka kunskapen om gruppdynamik, identifiera individens personliga styrkor och hantera motsättningar och konflikter i arbetsgrupper.

 

 

Läs mera om och anmäl till Have a Nice Conflict kursen här