Fakta om professionell coaching

FAKTA 1: Definition av professionell coaching

Professionell coaching är ett coachingsamtal som förs med en professionell coach (definitionen av professionell coach hittar du som Fakta nr. 2). Professionell coaching karaktäriseras av:

  • Konfidentialitet!
  • En professionell coach som är certifierad av International Coaching Federation (ICF, mera om ICF nedan)
  • Den ICF-certifierade coachens professionella kompetens i kärnkompetenserna definierade av ICF, kärnkompetenserna syns i coachens agerande, samtalets struktur och tydligt överenskomna ansvarsområden för både coachen och klienten
  • Den ICF-certifierade coachens förbindelse till ICF:s etiska riktlinjer och agerar enligt dem

FAKTA 2: Definition av professionell coach

En professionell coach är en ICF-certifierad coach som har en gedigen, kvalitetssäkrad, ICF-ackrediterad coachutbildning (ACTP – förkortningarna hittar du nedan) och många, många timmars praktisk professionell coaching bakom sig. En professionell coach vidareutbildar sig ständigt, helt enligt ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

En certifierad coach följer klientens utveckling och bör alltså behärska ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Professionell coaching handlar också om tilliten till coachens intuition som baserar sig på gedigen kvalitetssäkrad utbildning (till exempel CoachCompanions ACTP-utbildningar) och ständig kompetensutveckling samt kontinuerlig utförande av coaching-samtal, praktiska övningar, samtal med en erfaren Mentor coach, ständig personlig utveckling, fokusområden inom ICF:s kärnkompetenser och ödmjuk reflektion som maximerar coachens professionella och äkta utveckling.

TIPS! Yrkestiteln Coach är inte en skyddad yrkestitel, ännu. Därför är det otroligt viktigt att du tar dig tid och kollar upp vad du är på väg att köpa då du ska anlita en coach:

1. Är coachen internationellt certifierad dvs. är hens kompetens och etik kvalitetssäkrade? På vilken nivå, ACC, PCC, MCC?
2. Är certifieringen i kraft? Kolla här.
3. Integritet och konfidentialitet. Kolla upp hur coachen förhåller sig till det.
4. Boka tid för en introträff, känn efter, känns coachen rätt för dig? Jämför 2-3 coacher!

FAKTA 3: International Coaching Federation

Nu har ICF nämnts så många gånger så det är dags att ge en utförligare beskrivning om ICF:s betydelse för äkta professionell coaching.

ICF, International Coaching Federation, är en neutral global organisation som sätter och bevakar en hög standard av professionell coaching. De coacher och utbildningsföretag som certifierats och ackrediterats av ICF erbjuder hög kvalitet som klienten alltid kan lita på. Kvaliteten upprätthålls genom omgående fortbildningar, utveckling och återkommande regelbunden kvalitetssäkring där både professionella coacher och ackrediterade coachutbildningsföretag kontinuerligt bevisar att deras verksamhet uppnår ICF:s noggranna krav. Vart tredje år kontrolleras kvaliteten, det räcker alltså inte att man uppfyller kvalitetskraven en gång, professionell coaching och dess kvalitetsnivå höjs hela tiden och professionella coacher utvecklas och utbildas enligt den. En ICF-certifiering är internationell, alla professionella coacher i världen har förbundit sig till samma professionella principer och kvalitetsstandarder.

International Coaching Federation firade år 2020 sitt 25 års jubileum och verkar idag i över 140 länder, bland annat Finland och Sverige. ICF utvecklar ständigt den professionella coachingen. Som exempel på detta har kärnkompetenserna förnyats, uppgraderats och trätt i kraft i 2021. I framtagandet av dessa, i det fantastiska och gedigna arbetet deltog över 1000 seniora coacher från världens alla hörn.

Inom ICF finns det även etiska råd, både globalt och nationella, som övervakar och har tydliga processer för hur ärenden som anmäls konkret ska skötas korrekt. Hos en ICF-coach är du i trygga händer, kontrollera gärna alltid att certifikatet är i kraft. Av de frågor, fall och klagomål som kommer till ICF:s etiska råd berör tyvärr ofta coacher som varken är professionella, certifierade coacher eller medlemmar i ICF, vilket betyder att ICF inte kan hjälpa i ärendet. För din egen trygghet kontrollera alltid vad du köper.

FAKTA 4: Professionell coaching i praktiken

Eftersom professionella coacher arbetar noggrant enligt ICF:s principer, börjar vi med ICF:s definition av professionell coaching:

Partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem till att maximera sin personliga och professionella potential.

Professionell coaching utförs i ett individuellt eller gruppcoachingsamtal. I individuella samtal, det vill säga 1:1, är samtalet med en professionell coach vanligtvis 60 minuter långt och coachen kan träffas enligt överenskommelse, vanligtvis 1–3 gånger per månad. Gruppcoachingens längd och frekvens beror på gruppens storlek och behov.

Under coaching-samtalet fokuserar coachen och klienten på klientens mål, hur det ser ut just nu och de reder ut eventuellt trassel. Efter coachingsamtalet har klienten ofta ett mycket bättre fokus, en bättre förmåga att prioritera, en tydligare plan för att gå vidare och även energi och kraft att sätta i gång med det som är viktigast.

Professionell coaching betyder i praktiken att klienten stannar upp och tar vara på professionella coachingens struktur och verktyg och sedan fortsätter framåt mera effektivt. En professionell coach är totalt närvarande i stunden med sin klient och ställer frågor utifrån det klienten säger eller kanske lämnar osagt, en professionell coach arbetar och agerar alltid endast för sin klients bästa och för klientens utveckling, utan egna agendor eller fördomar.

Många klienter säger att det känns som om de kör runt, runt i en trafikrondell och inte hittar ut ur den. Andra säger att de springer allt fortare runt, runt i ett ekorrhjul, som de inte kan stoppa. Tillsammans med din coach, stannar du upp och väljer riktning.

Ensamma är vi inte alltid starka – tillsammans med en professionell coach är du starkare, effektivare och får användning av hela din inre potential.

FAKTA 5: Om klienten

Coaching är för alla som vill få en förändring till stånd och är villiga att arbeta för förändringen. Den enda som inte kan bli coachad är den som inte vill ha en förändring till stånd.

Vill du så kan du, och din coach är din bästa supporter på din resa till ditt mål.

FAKTA 6: Utbildning i professionell coaching

En professionell coach har utbildat sig i ett utbildningsprogram som ICF godkänner, det vill säga att utbildningsprogrammets innehåll motsvarar och stöder den höga professionella standarden som ICF bevakar. En ICF-ackrediterad utbildning känner du igen med stämpeln ACTP, Accredited Coach Training Program.

TIPS! Här är en praktisk checklista för när du köper coachutbildning:

1. Är utbildningsföretaget kvalitetssäkrat av International Coaching Federation?
2. Är utbildningsföretaget internationellt ackrediterat av ICF för ACTP? Det innebär att företaget fått förtroendet att genomföra den muntliga uppkörningen på diplom- och certifieringsnivåer med kursdeltagarna (ingen extra kostnad tillkommer).
3. Vem har utfärdat och kvalitetssäkrat utbildningsföretaget? Utomstående neutralpart?
4. Hur länge har företaget utbildat coacher? Feedback?
5. Vilka är företagets värderingar?
6. Hur många utbildningstimmar? Ingår mentorcoaching? Vilken är Mentor coachernas certifieringsnivå och erfarenhet?
7. Vem är utbildare? Utbildarens erfarenhet, certifieringsnivå inom professionell coaching? Är ICF-certifieringen i kraft? Kolla här.
8. Vilken är utbildarens utbildarerfarenhet inom coaching?
9. Vad kan företaget erbjuda efter utbildningen? Mentorcoaching, fortbildningar, CCE poäng för att upprätthålla certifieringen?

FÖRKORTNINGAR

ICF
International Coaching Federation, neutral, non-profit global organisation, som ackrediterar, kvalitetssäkrar, utvecklar och upprätthåller etik och kärnkompetenser.

ACTP
Accredited Coach Training Program. En ACTP-utbildning är en All Inclusive utbildning som innehåller närstudiedagar, mentorcoaching med en erfaren Mentor coach på PCC eller MCC nivå, material, handledning och den muntliga diplomerings- och certifieringsuppkörningen. Det coachutbildningsföretag som ackrediterats av ICF att utbilda och med rätt att genomföra den muntliga certifieringsuppkörningen, på ACC och PCC nivå. Coachutbildningsföretaget granskas av ICF och bör förnya sin ACTP vart tredje år. Notera att ICF:s ackrediteringstandarden för utbildningar uppdateras inom kort till ackrediteringar på nivå 1 (ACC), nivå 2 (PCC) och nivå 3 (MCC). Mera om detta återkommer vi till inom kort.

En ACTP-utbildning är en All Inclusive utbildning som innehåller närstudiedagar, mentorcoaching med en erfaren Mentor coach på PCC eller MCC nivå, material, handledning och den muntliga diplomerings- och certifieringsuppkörningen

ACSTH
Approved Coach Specific Training Hours. Enskilda utbildningar som kan kombineras för att skapa en utbildningshelhet som leder till ACC eller PCC certifiering som godkänns av ICF. En ACSTH utbildning ska innehålla minst 30 närstudietimmar. Notera att ICF:s ackrediteringstandarden för utbildningar uppdateras inom kort till ackrediteringar på nivå 1 (ACC), nivå 2 (PCC) och nivå 3 (MCC). Mera om detta återkommer vi till inom kort.

Diplomerad coach
En coach som genomfört första steget mot certifiering, men som ännu har steg 2, certifieringsutbildningen, kvar för att av ICF kunna kallas yrkescoach eller professionell coach.

ACC
ICF Associate Certified Coach (ACC). Den första certifieringsnivån för professionella coacher. Det här innebär att man gått en ICF-ackrediterad coachutbildning, coachat minst 100 timmar och klarat av såväl ett muntligt som ett skriftligt test. En ACC-coach har också förbundit sig att följa de etiska riktlinjerna och kärnkompetenser, fortbilda sig och förnya eller uppgradera sin certifiering vart tredje år.

PCC
ICF Professional Certified Coach (PCC). En PCC-coach har genomgått exakt samma som en ACC, och har därtill minimum 500 praktiska coachingtimmar i sin loggbok.

MCC
ICF Master Certified Coach (MCC). Den högsta nivån för certifierade coacher, endast 3% av världens ICF-certifierade coacher har nått MCC-nivån. MCC är också en coach, som förutom gedigen och mångårig coachutbildning, coachat praktiskt minst 2500 timmar. MCC-certifieringen sker globalt, av två av varandra oberoende neutrala assessorer. Detta för att säkerställa en jämn och hög kvalitet världen över.

TIPS! För att säkerställa att det utbildningsföretag du väljer säkert har sitt ACTP (Accredited Coach Training Program) i kraft, be att få se certifikatet eller gå in på ICF Global. När du väljer en professionell, kvalitetssäkrad och certifierad coach, be om att få se certifikatet, är det ännu i kraft eller gå in på ICF Global.

BONUSFAKTA! Råd och tips hör inte till professionell coaching

Din situation är din och du är en unik människa med egna unika lösningar. Tillsammans med din coach hittar du denna potential och kapacitet. Det är då du hittar de rätta svaren, de perfekta lösningarna för dig. Då vet du också vad du bör göra eller prioritera. Någon som ger råd och tips tar en stor risk. Om coachen ger dig direkta råd och tips och säger vad du borde göra, tar coachen ansvar för ditt agerande, samt passiverar dig. Hur kan en annan person veta vad som är rätt för dig, vad som passar dig och din situation bäst? Och hur motiverad blir du, då andra bestämmer vad du bör göra?

En viktig punkt i ICF:s etiska riktlinjer, som alla professionella certifierade coacher förbundit sig till, är att lyfta upp och diskutera med dig, om coachen får en känsla av att en annan utomstående expert, till exempel en läkare, psykolog eller jurist, skulle vara av större hjälp för dig.

TIPS! Om din coach ger dig direkta råd och tips under ett coaching-samtal, tyder det på att det inte handlar om professionell coaching.

 

Läs också om Vanliga myter och frågor om professionell coaching, artikeln hittar du även i GROW Magazine!